Algemene voorwaarden

Bijzondere bepalingen

Contractant 1 is hierbij altijd Naald & Plaat, vertegenwoordigd door M Moussaid,

Contractant 2 is de partij die gebruik wilt maken van de diensten van contractant 1.

Contractant 1 verplicht zich na een overeenkomst per email ervoor zorg te dragen dat het /de geboekte artiest/ event /dienst het/de per email afgesproken optreden / dienst zal verzorgen.

Contractant 2 verklaart door een bevestiging per email dat hij/zij akkoord gaat met, de afname van het/de optreden/dienst, de afgesproken bedragen en verklaart tevens de bijbehorende factuur binnen veertien (14) dagen na het optreden te betalen aan contractant 1.

Betalingen door contractant 2 aan contractant 1 worden overgemaakt naar:
Naald & Plaat
T.n.v M Moussaid
Rek nr: NL03RABO0166314455

Contractant 2 verplicht zich de volgende apparatuur te verzorgen voor een DJ act:

– 1 x Pioneer DJM-900 (NEXUS)
– 3 x Pioneer CDJ-2000 NEXUS (met link functie)
– Monitor speaker of hoofd hoogte

Contractant 2 verplicht zich de volgende consumpties te verzorgen voor een DJ act:

– 1 x fles wodka
– 1 x 1,5 liter fles Spa rood (of 6 flesjes)

Contractant 2 verplicht zich de volgende apparatuur te verzorgen voor een Disco Bingo:
– 1 x Pioneer DJM-900 (NEXUS).
– 3 x Pioneer CDJ-2000 NEXUS (met link functie).
– Monitor speaker of hoofd hoogte.
– 1 draadloze microfoon, waarvan het geluid ook op de monitor speakers is te horen.
– Podium met een minimale hoogte van 30cm, geschikt voor minimaal 3 personen.

Contractant 2 verplicht zich de volgende consumpties te verzorgen voor een Disco Bingo:

– 1 x fles wodka
– 10 blikjes/flesjes bier + 10 blikjes/flesjes frisdrank

De boekingsovereenkomst wordt van kracht na schriftelijke bevestiging van beide contractanten per mail. Contractant 2 verklaart hiermee mede kennis te hebben genomen van de in algemene voorwaarden vermelde aanvullende bepalingen.

Aanvullende Bepalingen

1. Contractant 2 staat garant voor de veiligheid van de artiest(en)/Medewerker(s) en is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen exploitatieverlies, voor zover letsel is veroorzaakt door publiek en/of personeel van contractant 2 dat zich in de locatie of op het terrein bevindt

2. Contractant 1 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel etc.

3. Indien de benodigde apparatuur als vereist in de bijzondere bepalingen van deze overeenkomst niet ter plaatse is, vervalt de verplichting van contractant 1 en is de artiest/medewerker niet verplicht een optreden te verzorgen. Desondanks dient contractant 2 de volledig overeen gekomen verschuldigde vergoeding te betalen aan contractant 1.

4. Indien contractant 2 het per email overeengekomen optreden annuleert is hij/zij verplicht de volgende percentages van de boekingsovereenkomst vermelde vergoeding te betalen aan contractant 1.

– Zeven (7) dagen of minder vóór de boekingsdatum honderd procent (100%)
– Veertien (14) dagen of minder, maar meer dan acht (8) dagen vóór de boekingsdatum vijftig procent (50%)
– Eenentwintig (21) dagen of minder, maar meer dan vijftien (15) dagen vóór de boekingsdatum vijfentwintig procent (25%)

In geval van annulering dient dit per email aan contractant 1 gemeld te worden.

5. Wanneer schade wordt toegebracht aan de apparatuur, vervoersmiddelen, pa-tools of andere eigendommen van de artiest(en)/medewerker(s), is contractant 2 verplicht deze schade te vergoeden en wel binnen dertig (30) dagen nadat de schade is toegebracht, uit te betalen aan contractant 1. Onder schade wordt tevens verstaan: diefstal van eigendommen van de artiest (en)/medewerker(s) en/of manager en exploitatieverlies.

6. De in deze boekingsovereenkomst vervatte verplichting van de artiest(en) /medewerker(s) om een optreden te verzorgen, is onderhevig aan ziekte of opgelopen schade/kwetsuur, uitval van vervoersmogelijkheden, dood in de nabije familie van de artiest, stakingen, opstootjes, rellen of iedere ander onvoorziene omstandigheid die buiten de verantwoordelijkheid en/of controle van de artiest(en)/medewerker(s) ligt/liggen. In het geval de artiest(en) om voorgenoemde redenen verhinderd is om op te treden, kan NAALD & PLAAT, door contractant 2/organisatie/promoter niet aansprakelijk gesteld worden voor schadevergoeding.

7. Iedere onder bijbehorende overeenkomst gecontracteerde act heeft het recht om minimaal zes (6) personen te introduceren of aan te melden voor de gastenlijst van de betreffende boekingsdatum.

8. Indien één der contractanten aanleiding heeft te mogen stellen dat de andere contractant zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, doet deze contractant ervan binnen vijf (5) dagen melding per email aan de andere contractant.

9. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen zonder uitzondering worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van contractant 1.

Naald & Plaat
1019HE Amsterdam
KvK nr: 57904782
Mikey at naaldenplaat.com
© Copyright - Naald & Plaat